Algemene Voorwaarden

BonDuo

Jansbuitensingel 7

6811 AA Arnhem

info@bonduo.nl

KvK-nummer: 09202623

Btw-identificatienummer: NL820986707B01

 

1 Toepasselijkheid

 • 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen BonDuo (BD), en een wederpartij (de Wederpartij).
 • 2 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.
 • 3 BD behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

2 Het aanbod

 • 1 Alle aanbiedingen van BD zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • 2 BD kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Besteller redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3 De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten.
 • 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is BD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand.

 

3 De overeenkomst

 • 1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2 Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg aanvaart, bevestigt BD onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BD is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 • 3 BD kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BD op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst te ontbinden, is BD gerechtigd om dat gemotiveerd te doen, dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 4 De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 • 5 De Wederpartij is niet gerechtigd de door BD producten door te verkopen.
 • 6 BD heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 7 Indien BD gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan BD ter beschikking heeft gesteld.

 

4 Herroepingsrecht

 • 1 Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij.
 • 2 Indien Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, ongeopend aan BD retourneren, conform de door BD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 3 De kosten voor terugzending komen voor rekening van Wederpartij.
 • 4 BD zal het door de Wederpartij in dit verband betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.
 • 5 BD sluit het herroepingsrecht uit voor zover het producten betreft die snel kunnen bederven of verouderen.

 

5 De prijs en betaling

 • 1 De bedragen op de website van BD zijn inclusief BTW.
 • 2 BD is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren. De Wederpartij heeft in dat geval 14 dagen het recht de overeenkomst te ontbinden conform artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden.
 • 3 De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een online betaling (iDeal), dan wel automatische incasso. De eerste betaling geschiedt middels iDeal, de opvolgende termijnen worden voldaan middels automatische incasso.

 

6 Levering en uitvoering

 • 1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan BD kenbaar heeft gemaakt.
 • 2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen en de mogelijkheid om de producten te bezorgen (o.a. grootte en bereikbaarheid van de brievenbus).
 • 3 De Wederpartij is verplicht zo snel mogelijk na het uitblijven van een levering, en in ieder geval binnen twee weken, BD hierover te informeren.
 • 4 Zonder voornoemde melding is de aansprakelijkheid van BD voor vergoeding van schade van de Wederpartij geleden door niet-ontvangen producten beperkt tot twee termijnen.

 

7 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 • 1 BD kan, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst ontbinden wanneer de Wederpartij is tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst (o.a. niet-betaling of onvoldoende saldo bij incasso).
 • 2 De Wederpartij kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week, een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan per e-mail of telefonisch opzeggen, of de opzegging invoeren in zijn persoonlijke profielpagina.
 • 3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch.

 

8 Klachtenregeling

 • 1 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.
 • 2 Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BD binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.

 

9 Geschillen

 • 1 Nederlands recht beheerst de overeenkomst tussen BD en de Wederpartij.
 • 2 De rechtbank in Arnhem is bevoegd van geschillen kennis te nemen.